Numismatiska Klubben i Uppsala


Startsida
Program
Mötesreferat
Bli medlem
Historik
Stadgar
Samla mynt
Jubileumsbok
Jubileumsbok 2009
Jubileumsbok 2019
Småskrifter
Auktionskatalog
Länkar
Kontakt
STADGAR
för
NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA
Antagna vid årsmötet den 9/3 1971
Uppdaterade vid årsmötet 11/3 2004
Uppdaterade vid årsmötet 14/3 2013

§ 1 Klubbens ändamål
Klubben, som är en ideell sammanslutning av numismatiskt intresserade personer, har till ändamål att dels öka det numismatiska kunnandet bland klubbens medlemmar, dels verka för vidgad förståelse och intresse bland allmänheten för numismatik. Detta sker bl.a. genom utgivande av böcker och småskrifter samt aktivt samarbete med museer och andra institutioner med numismatisk inriktning. Andra centrala aktiviteter är t.ex. samkväm, föredrag, studiebesök, auktioner, bytesaftnar, och utställningar.

Klubben har sitt säte i Uppsala.

§ 2 Medlemskap
Ansökan om medlemskap i klubben skall ställas till klubbens styrelse, som äger bevilja eller avslå den. Även juridisk person kan ansöka om medlemskap. Om genom medlems förvållande klubbens syften motverkas eller dess anseende nedsättes, äger styrelsen förklara medlemmen utesluten ur klubben. Utesluten medlem äger begära att få sin sak prövad vid närmast följande årsmöte.

Medlem kan, om synnerliga skäl föreligger, utses till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift till klubben, men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Styrelsen äger rätt att genom protokollfört beslut vid styrelsemöte utse medlem till hedersmedlem, om samtliga närvarande styrelseledamöter är eniga om beslutet. Vid bedömning av kandidater till hedermedlemskap skall försts och främst medlemmens insatser för klubben beaktas och i andra hand övriga insatser till numismatikens gagn. Om exceptionella skäl föreligger kan även icke medlem utses till hedersmedlem.

§ 3 Årsavgift
Årsavgiften fastställes av årsmötet och gäller följande kalenderår. Avgiften skall erläggas före februari månads utgång. För medlem under 18 år utgår halv avgift. Beviljas inträde i klubben efter den 30/9 utgår årsavgift först för nästkommande år.

§ 4 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av sju ordinarie ledamöter, som utses för en tid av ett år. Återval kan ske. Årsmötet kan härutöver utse erforderligt antal funktionärer, vilka äger rätt övervara styrelsens överläggningar, dock utan rösträtt. Fyllnadsval av styrelseledamot eller funktionär sker vid närmast infallande allmänt sammanträde. Styrelse är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande och om beslutet ense.

Det åligger styrelsen att främja klubbens ändamål, föra protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden samt att handha klubbens ekonomiska angelägenheter och till årsmötet avge verksamhetsberättelse.

Klubbens räkenskaper och protokoll skall för revision hållas tillgängliga senast två veckor före årsmötet.

§ 5 Revisorer
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall före varje kalenderår granskas av två vid årsmötet valda revisorer, vilka skall avlämna revisionsberättelse till klubbens årsmöte.

§ 6 Årsmöte
Klubbens årsmöte hålles före mars månads utgång. Personlig kallelse skall utsändas senast 10 dagar före mötet. Vid årsmötet skall följande frågor förekomma:
1.Mötets öppnande
2.Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4.Val av två justeringsmän för årsmötet
5.Fastställande av dagordning
6.Styrelsens årsberättelse
7.Revisorernas berättelse
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare , kassaförvaltare, auktionskommissarie och två ordinarie ledamöter
10.Val av eventuella övriga funktionärer
11.Val av två ordinarie revisorer och en suppleant
12.Fastställande av årsavgift för följande kalenderår
13.Av styrelsen framlagda ärenden
14.Val av valberedning
15.Övriga frågor

Alla val vid årsmötet skall ske genom öppen omröstning, såvida ej någon medlem yrkar på sluten omröstning, och avse tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Fråga, som medlem önskar behandlad på årsmötet, skall skriftligen avfattad vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari.

§ 7 Sammanträde
Klubben håller sammanträde då styrelsen finner erforderligt, dock minst tre gånger per termin, eller då minst 1/5 av klubbens medlemmar därom gör framställan.

§ 8 Stadgeändring
a)   Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte. För stadgeändring erfordras minst 2/3 majoritet av de vid årsmötet närvarande. I kallelsen till årsmötet skall explicit anges att beslut om stadgeändring skall behandlas.

b)   Paragraf 8b och 9b kan ej ändras.

§ 9 Klubbens upplösning
a)   Klubben kan ej upplösas med mindre än att ett beslut därom fattas på två varandra följande sammanträden, varav det ena skall vara ett årsmöte, och på det sammanträde, som sist hålles, biträtts av minst 2/3 av de röstande. I kallelsen till dessa möten skall explicit anges att frågan om klubbens upplösning skall behandlas. Klubbens protokoll och handlingar deponeras i Svenska Numismatiska Föreningens arkiv för att ställas till eventuellt nybildad klubbs i Uppsala förfogande. Om Svenska Numismatiska Föreningen upplösts, eller av andra skäl ej kan mottaga denna deposition, deponeras klubbens handlingar på annat lämpligt sätt, enligt beslut av det sista sammanträdet.

b)   Upplöses klubben skall, sedan dess skulder betalts, återstående tillgångar disponeras för främjande av de syften som anges i §1, på sådant sätt som sista sammanträdet beslutar. Ingen återbetalning av medlemsavgifter eller utdelning av klubbens kontanta tillgångar till dess medlemmar får ske.